Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Lợi ích của enzyme Protease, Amylase, Phytase

- Cát Vân Long

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme thương mại chứa protease, amylase và phytase đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn F1(Landrace xYorkshire). Lợn được bố trí ngẫu nhiên vào thí nghiệm hiệu ứng liều lượng enzyme gồm 04 nghiệm thức: ĐC (đối chứng), E1 (0,05% chế phẩm enzyme), E2 (0,10% chế phẩm enzyme) và E3 (0,15% chế phẩm enzyme). Chế phẩm này chứa protease, amylase và phytase với nồng độ 2.000.000 IU protease/kg + 56.250 IU amylase/kg + 250.000 IU phytase/kg.